მოსმენა / ლაპარაკი - Լսել / խոսել - Dinləmə / danışıq

IDevice Iconმოისმინეთ ტექსტი:

Լսե՛ք տեքստը

Mətni dinləyin:

 

 

 

 დაუკავშირეთ კითხვებს სწორი პასუხები:

Հարցերի հետ կապե՛ք ճիշտ պատասխանները.

Düzgün cavabları suallarla əlaqələndir:

 

 
დაასრულეთ წინადადებები:

Ավարտե՛ք նախադասությունները.

Cümlələri bitirin:

 

შეასრულეთ წერითი დავალება

Կատարեք գրավոր առաջադրանքը

Yazılı tapşırığı yerinə yetirin
28P1

 

უპასუხეთ კითხვებს:

Պատասխանե՛ք հարցերին.

Suallara cavab verin:

 

_როდის აცვიათ ყველაზე თბილად ადამიანებს?

_რა აცვიათ ქუჩაში ზამთარში?

_რა ჰქვია ზამთრის ფეხსაცმელს?

_როდის იცვამენ ადამიანები ყველაზე თხელ ტანსაცმელს?

_რამდენი სეზონია საქართველოში?

 

 

გადმოეცით ზეპირად ტექსტის მოკლე შინაარსი.

Փոխանցե՛ք ունկնդրած տեքստի համառոտ բովանդակությունը:

Dinlənilən mətnin qısa məzmununu ötürün.