გრამატიკა / ლექსიკა - Քերականություն / Վարժություններ - Qrammatika / Leksika

IDevice Icon


ნათესაობითი ბრუნვა დანიშნულების გამოსახატავად

Սեռական հոլովը նշանակման արտահայտման համար

Yiyəlik hal təyinatı ifadə etmək üçün

თანდებულები, როგორც ვიცით, მარტო მიმართულებაზე არ მიუთითებენ; მაგალითად, –თვის თანდებული აღნიშნავს დანიშნულებას. ეს თანდებული მხოლოდ ნათესაობითი ბრუნვის ფორმას დაერთვის:

Ետադրությունները, ինչպես գիտենք, միայն ուղղություն չեն մատնանշում, օրինակ` –თვის ետադրությունն արտահայտում է նաև նշանակում: Այս ետադրությունը դրվում է միայն սեռական հոլովաձևի վրա.

Qoşmalar bildiyimiz kimi, yalnız istiqaməti göstərmirlər. Məsələn:  -თვის qoşması təyinatı bildirir. Bu qoşma yalnız yiyəlik halın formasını qəbul edir.

 

სახლ–ის–თვის

კაც–ის–თვის

სახლისთვის ინსტრუმენტები ვიყიდე; ამ კაცისთვის ვალი მაქვს დასაბრუნებელი...

 

შეასრულეთ წერითი დავალება

Կատարեք գրավոր առաջադրանքը

Yazılı tapşırığı yerinə yetirin
33P1

 

ნათესაობითი ბრუნვა მასალის გამოსახატავად (ხის სახლი)

Սեռական հոլովը նյութի արտահայտման համար

Yiyəlik hal materiyalı müəyyən edir (taxtadan ev)

 

–გან თანდებული აღნიშნავს მასალას, რისგანაც საგანია დამზადებული. ეს თანდებულიც ნათესაობით ბრუნვას დაერთვის:

გან ետադրությունն արտահայտում է նյութը, ինչից պատրաստված է առարկան: Այս ետադրությունը ևս սեռական հոլովի վրա է դրվում.

გან qoşması materialı bildirir,nədən əşya hazırlanıb.Bu qoşma da yiyəlik halı qəbul edir:

ხ–ის–გან

მიწ–ის–გან

რკინ–ის–გან

 

  • შეადგინეთ 5 წინადადება –გან თანდებულიანი ფორმების გამოყენებით: 
  • Կազմեք 5 նախադասություն` կիրառելով –გან ետադրությամբ ձևեր
  • გან qoşmalı 5 cümlə qurun:

 

 

სავარჯიშოები ლექსიკის გასავითარებლად

Վարժություններ բառապաշարի յուրացման համար

Leksikanın mənimsənilməsi üçün çalışmalar

 

ამოწერეთ მწვანილეულის სახელები.

Դո՛ւրս գրեք աշխատանքի գործիքների անվանումները:

əmək alətlərinin adlarını köçürün.

 

შეასრულეთ წერითი დავალება

Կատարեք գրավոր առաջադրանքը

Yazılı tapşırığı yerinə yetirin
33P2,
33P3