გრამატიკა / ლექსიკა - Քերականություն / Վարժություններ - Qrammatika / Leksika

IDevice Icon


 

გრამატიკა / ლექსიკა

Քերականություն / Վարժություններ

Qrammatika / Leksika

ორიენტაცია

Oriyentasiya

მი- და მო- ზმნისწინებია. ისინი თავში დაერთვიან ზმნას და აღნიშნავს მიმართულებას და ორიენტაციას. ორიენტაცია განისაზღვრება იმის მიხედვით, თუ სადაა პირველი პირი, ანუ მოლაპარაკე პირი:

მი-ն և მო-ն բայական նախամասնիկներ են: Դրանք դրվում են բայի սկզբում և ցույց տալիս ուղղություն և կողմնորոշում: Կողմնորոշումը սահմանվում է ըստ նրա, թե որտեղ է առաջին դեմքը, կամ խոսող անձը.

მი- მო- felin ön şəkilçiləridir. Onlar fellərin önünə artırılır (önündə işlənir) və hərəkətin istiqamətini və orientasiyasını bildirir. Orientasiya birinci və ya danışan şəxsin harada olması ilə müəyyən olunur.

 


თუმცა, მი– და მო– ზმნისწინები ზოგ ზმნასთან სულაც არ გამოხატავენ მოლაპარაკე პირის მიმართ ორიენტაციას:

Չնայած მი- և მო- բայական նախամասնիկները որոշ բայերի հետ բոլորովին էլ չեն արտահայտում ուղղություն և կողմնորոշում.

Lakin, მი- მო- fel önləri bəzi fellərlə işlənən zaman danışan şəxsə tərəf orientasiyanı ifadə etmirlər.

 

მომიკითხე, მოკლა, მივიღე...

 

შეასრულეთ წერითი დავალება

Կատարեք գրավոր առաջադրանքը

Yazılı tapşırığı yerinə yetirin
34P1

 

სავარჯიშოები ლექსიკის გასავითარებლად

Վարժություններ բառապաշարի յուրացման համար

Leksikanın mənimsənilməsi üçün çalışmalar

შეასრულეთ წერითი დავალება

Կատարեք գրավոր առաջադրանքը

Yazılı tapşırığı yerinə yetirin
34P2, 34P3

 

ჩამოწერეთ გეოგრაფიული რელიეფის აღმნიშვნელი სიტყვები

Թվարկե՛ք աշխարհագրական ռելիեֆ ցույց տվող բառերը.

Coğrafi relyef bildirən sözləri köçürün: