გრამატიკა

IDevice Icon

 

 

მოქმედებაში სხვა პირის ჩართვა

ქართულ ზმნას შეუძლია განარჩიოს შემთხვევები, როდესაც პიროვნება სხვის დაუხმარებლად მოქმედებს და როდესაც პიროვნება სხვა პირის საშუალებით ასრულებს მოქმედებას _ ხდება მოქმედებაში სხვა პირის ჩართვა:

აშენებს კაცი სახლს – მაგრამ: კაცი მშენებელს სახლს აშენებინებს...

ასეთი მოქმედების გამოსახატავად ზმნა დაირთავს –ინ, -ევ, –ევინ დაბოლოებებს:

ჭამ–ს – აჭმ–ევ–ს; აკეთებ–ს – აკეთებ–ინ–ებ–ს; თხრი–ს – ათხრ–ევინ–ებ–ს...

  • შეასრულეთ წერითი სავარჯიშო 47P2