კითხვა / წერა - Կարդալ / գրել - Oxu / yazı

IDevice Icon


ივარჯიშეთ ქართული ასოების კითხვაში:

Վարժվե՛ք վրացերենի տառերի ընթերցման մեջ.

Gürcü hərflərinin oxunulmasında məşq edin:

 

 

წაიკითხეთ ტექსტი:

Կարդացե՛ք տեքստը.

Mətni oxuyun:

 


წაიკითხეთ და წარმოთქვით სწორად.

Կարդացե՛ք և ճիշտ արտաբերե՛ք:

Oxuyun və düzgün tələffüz edin.

 

 

 • შეარჩიეთ შ, ჩ, ც, ძ, თანხმოვნების შემცველი სიტყვები და ამოიწერეთ.
 • Ընտրե՛քშ, ჩ, ც, ძ, բաղաձայններ պարունակող բառերը և դո՛ւրս գրեք:
 • შ, ჩ, ც, ძ, samitlərindən ibarət sözləri seçin və köçürün.


ვაშლი წამი ჩირი ცომი ძალა ცილა ძილი წუწუნი ჩემი შავი


 • შეარჩიეთ ჟ, ხ, ჯ, ჰ თანხმოვნების შემცველი სიტყვები და ამოიწერეთ.
 • Ընտրե՛քჟ, ხ, ჯ, ჰ բաղաձայններ պարունակող բառերը և դո՛ւրս գրեք:
 • ჟ, ხ, ჯ, ჰ samitlərindən ibarət sözləri seçin və köçürün.

 

ეჟვანი ჯარი ხარი ჟოლო ჯამი ჰაერი ხილი ჰამაკი

 

 • შეარჩიეთ ბგერის შემცველი სიტყვები და ამოიწერეთ.
 • Ընտրե՛քհնչյուն պարունակող բառեր և դո՛ւրս գրեք.
 • səsindən ibarət sözləri seçin və yazın.

 

კაცი ტყე ჯარი ყელი კუდი ყვავი ყველი თოვლი ყური ბარი ყანა

 

 • შეასრულეთ წერითი დავალება
 • Կատարեք գրավոր առաջադրանքը
 • Yazılı tapşırığı yerinə yetirin

5p1

 • ივარჯიშეთ სიტყვების წერაში (გამოწერეთ 10-10-ჯერ):
 • Վարժվե՛ք բառերը գրելու մեջ (գրե՛ք 10-10 անգամ).
 • Sözlərin yazılışında məşq edin (10-10 dəfə yazın):


პაპა ფაფა ქუდი კუდი თარო ტარო გორი ღორი სარი ზარი ფირი

პირი ქარი კარი თარი ტანი ცელი წელი ჩირი ჭირი ღრუ ყრუ