მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon

მოისმინეთ დიალოგები

 

  • უცნობი სიტყვები მოიძიეთ ლექსიკონში და განმარტეთ.

 

  • შეადგინეთ და წარმოთქვით წინადადებები ახალი სიტყვების გამოყენებით.

 

  • შეადგინეთ მსგავსი დიალოგები.

 

შეასრულეთ სავარჯიშო

 

მონიშნეთ, სწორია თუ არასწორი


დაასრულეთ წინადადებები