მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon

მოისმინეთ დიალოგი  • უცნობი სიტყვები მოიძიეთ ლექსიკონში და განმარტეთ.
  • შეადგინეთ და წარმოთქვით წინადადებები ახალი სიტყვების გამოყენებით.
  • შეადგინეთ მსგავსი დიალოგი.

 

 

დაასრულეთ წინადადებები

მონიშნეთ, სწორია თუ არასწორი

შეარჩიეთ სათანადო სიტყვა