მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon

 

 

 

მოისმინეთ დიალოგი

 

 

 

  • უცნობი სიტყვები მოიძიეთ ლექსიკონში და განმარტეთ.

 

  • ახალი სიტყვების გამოყენებით ააგეთ წინადადებები და წარმოთქვით.

 

დაასრულეთ წინადადებები

 

მონიშნეთ სწორი და არასწორი წინადადებები

 

შეარჩიეთ სათანადო სიტყვა