მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon

 

 

მოისმინეთ დიალოგი

 

 

უცნობი სიტყვები მოიძიეთ ლექსიკონში და განმარტეთ.

 

ახალი სიტყვების გამოყენებით ააგეთ 10 წინადადება და წარმოთქვით.

 

შეადგინეთ მსგავსი დიალოგი.


დაასრულეთ წინადადებები

 

მონიშნეთ სწორი და არასწორი წინადადებები

 

შეარჩიეთ სათანადო სიტყვა