მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon

 

მოისმინეთ დიალოგი

 

  • უცნობი სიტყვები მოიძიეთ ლექსიკონში და განმარტეთ.

 

  • ახალ სიტყვებზე ააგეთ წინადადებები და წარმოთქვით.

 

  • შეადგინეთ მსგავსი დიალოგი.

 

  • გადმოეცით მოსმენილი ტექსტის შინაარსი მესამე პირში

  (ნიმუში: ლევანმა გურამს სამსახურში წაყვანა შესთავაზა...)

 
დაასრულეთ წინადადებები

 
შეარჩიეთ სათანადო სიტყვა