მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon

მოისმინეთ დიალოგი

 


 

  • უცნობი სიტყვები მოიძიეთ ლექსიკონში და განმარტეთ.

 

  • ახალ სიტყვებზე ააგეთ წინადადებები და წარმოთქვით.

 

  • გადმოეცით ტექსტი მესამე პირში. გამოიყენეთ ახლად შესწავლილი ლექსიკა.

 

  • შეადგინეთ მსგავსი დიალოგი.

 
დაასრულეთ წინადადებები

შეარჩიეთ სათანადო სიტყვა