მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon

მოისმინეთ დიალოგი

 

  • უცნობი სიტყვები მოიძიეთ ლექსიკონში და განმარტეთ.

 

 

  • ახალ სიტყვებზე ააგეთ წინადადებები და წარმოთქვით.

 

 

  • შეადგინეთ მსგავსი დიალოგი.

 

მონიშნეთ, სწორია თუ არასწორი

დაასრულეთ წინადადებები

შეარჩიეთ სათანადო სიტყვა