მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon

მოისმინეთ დიალოგი

 

 

  • უცნობი სიტყვები მოიძიეთ ლექსიკონში და განმარტეთ.

 

  • ახალი სიტყვების გამოყენებით ააგეთ 10 წინადადება და წარმოთქვით.

 

  • ხელმეორედ მოისმინეთ ტექსტი და 1-2 წინადადებით გადმოეცით, რაზეა აუდიოტექსტში საუბარი.

 

  • გადმოეცით მოსმენილი მესამე პირში.

 

  • ისწავლეთ საკომუნიკაციო სიტყვები და ფრაზები; მათი გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები და ააგეთ დიალოგი:

თქვენი ნებაა

თქვენი გადასაწყვეტია

თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ

არავითარ შემთხვევაში

არ დაგავიწყდეს!

შეარჩიეთ და ჩასვით სათანადო სიტყვა

 

შეაერთეთ კითხვებთან სწორი პასუხები