მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon

მოისმინეთ დიალოგი

 

 

  • უცნობი სიტყვები მოიძიეთ ლექსიკონში და განმარტეთ.

 

  • ახალი სიტყვების გამოყენებით ააგეთ 10 წინადადება და წარმოთქვით.

 

  • ხელმეორედ მოისმინეთ აუდიოტექსტი და 1-2 წინადადებით გადმოეცით, რაზეა საუბარი.

 

  • ისწავლეთ საკომუნიკაციო სიტყვები და ფრაზები; მათი გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები და ააგეთ დიალოგი:

შეცდომის გამოსწორება

თვალის დახამხამებაში

ერთი წუთით

დილიდან საღამომდე

მთელი დღე

ზამთარ-ზაფხულ

მთელი ცხოვრება

შეაერთეთ კითხვებთან სწორი პასუხები

შეარჩიეთ და ჩასვით სათანადო სიტყვა