მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon


 

 

მოისმინეთ დიალოგი

 

 

  • უცნობი სიტყვები მოიძიეთ ლექსიკონში და განმარტეთ.

 

  • ახალი სიტყვების გამოყენებით ააგეთ 10 წინადადება და წარმოთქვით.

 

  • ხელმეორედ მოისმინეთ ტექსტი და გადმოეცით, რა თემაზეა აუდიოტექსტში საუბარი.

 

  • უპასუხეთ კითხვებს, გადაიყვანეთ პასუხები მესამე პირში:

 _ რა პროფესიისაა თამარი?

_მუშაობს თამარი სადმე?

_დადის თამარის მეგობარი მის სპექტაკლებზე?

_რას საქმიანობს თამარის მეგობარი?

_რა პროფესიისაა თამარის მეგობარი?

_რატომ წამოვიდა სალონიდან თამარის მეგობარი?

 

  • ისწავლეთ საკომუნიკაციო სიტყვები და ფრაზები; მათი გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები და ააგეთ დიალოგი:

 
არ არსებობს!

გამორიცხულია!

არც მეტი, არც ნაკლები...

საქმეს სერიოზულად უდგება...

მოთმინებიდან გამოვიდა...

ეს უკვე მეტისმეტია!

ზედმეტი მოგდის!

შეარჩიეთ და ჩასვით სათანადო სიტყვა