მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon

მოისმინეთ დიალოგი

 

 

  • უცნობი სიტყვები მოიძიეთ ლექსიკონში და განმარტეთ.

 

  • ახალი სიტყვების გამოყენებით ააგეთ 10 წინადადება და წარმოთქვით.

 

  • ხელმეორედ მოისმინეთ ტექსტი და 1-2 წინადადებით გადმოეცით, რაზეა აუდიოტექსტში საუბარი; გადმოეცით მესამე პირში.

 

  • ააგეთ მსგავსი დიალოგი და გაითამაშეთ.

 

  • ისწავლეთ საკომუნიკაციო სიტყვები და ფრაზები; მათი გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები და ააგეთ დიალოგი:


ძალიან მომწონს!

ძალიან ვისიამოვნე...

შეკითხვები არის?

უნდა მოგახსენოთ, რომ...

როგორც ცნობილია...

დააკავშირეთ კითხვებთან სწორი პასუხები

შეარჩიეთ და ჩასვით სათანადო სიტყვა