კითხვა / წერა - Կարդալ / գրել - Oxu / yazı

IDevice Icon

9-1

წაიკითხეთ დიალოგი:

Կարդացե՛ք երկխոսությունը.

Dialoqu oxuyun:


 

 

დაუკავშირეთ კითხვებს სწორი პასუხები:

Հարցերի հետ կապե՛ք ճիշտ պատասխանները.

Düzgün cavabları suallarla əlaqələndir:

 

 

  • წერილობით უპასუხეთ კითხვებს: 
  • Գրավոր պատասխանե՛ք հարցերին. 
  • Suallara yazılı cavablar verin:

 
რა დგას ნიკას ოთახში?

ვის ჰყავს კატა?

ვის ჰყავს ძაღლი?

პოლიციელი მაღალია თუ დაბალი?

რამდენი ჩიტია ჩიტების ბაზარში?

 

 
დაასრულეთ წინადადებები (დაუკავშირეთ შესაბამისი სიტყვა):

Ավարտենք նախադասությունները. (Կապե՛ք համապատասխան բառը)

Cümlələri bitirək (uyğun sözlərlə əlaqələndirin):

ჰყავს დგანან აქვს