მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon


მოისმინეთ ტექსტი

 

 

  • უცნობი სიტყვები მოიძიეთ ლექსიკონში და განმარტეთ.

 

  • ახალი სიტყვების გამოყენებით ააგეთ 10 წინადადება და წარმოთქვით.

 

  • კიდევ ერთხელ მოისმინეთ ტექსტი ყურადღებით და გადმოეცით შინაარსი.

 

შეაერთეთ კითხვებთან სწორი პასუხები

მოისმინეთ დიალოგი

 

 

  • უცნობი სიტყვები მოიძიეთ ლექსიკონში და განმარტეთ.

 

  • ახალი სიტყვების გამოყენებით ააგეთ 10 წინადადება და წარმოთქვით.

 

  • ხელმეორედ მოისმინეთ ტექსტი ყურადღებით და გადმოეცით შინაარსი მესამე პირში.

 

  • ისწავლეთ საკომუნიკაციო სიტყვები და ფრაზები; მათი გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები და ააგეთ დიალოგი:

 
დანა პირს არ მიხსნის...

დრო ვიხელთე!

ბედი მწყალობს!

ენა შევუბრუნე...

ერთ მშვენიერ დღეს...

დათვურ სამსახურს მიწევ...

ბუზსაც ვერ აუფრენ!

ჰა ბურთი და ჰა მოედანი!