გრამატიკა

IDevice Icon


ზმნიზედების ჯგუფები

შინაარსის მიხედვით გამოყოფენ ზმნიზედათა რამდენიმე ჯგუფს:

ადგილის (კითხვა - სად?) _ აქ, იქ, წინ, უკან, სხვაგან, შინ, გარეთ, ქვეშ...

დროის (კითხვა - როდის?) _ ხვალ, ზეგ, ახლა, მაშინ, შარშან, გუშინ;

ვითარების (კითხვა - როგორ?) _ ასე, ისე, ძლიერ, ცალმხრივ, ეგრე;

ზომა-ოდენობის (კითხვა - რა ზომით?) _ სულ, ეგზომ, ნაკლებ;

რიგობა-ჯერობისა (კითხვა - რამდენჯერ?) _ ორჯერ, ერთხელ, სამგზის.

 

  • შეასრულეთ წერითი სავარჯიშო 93P1