მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon


მოისმინეთ დიალოგი

  • უცნობი სიტყვები მოიძიეთ ლექსიკონში და განმარტეთ.

  • ახალი სიტყვების გამოყენებით ააგეთ 10 წინადადება და წარმოთქვით.

  • ხელმეორედ მოისმინეთ ტექსტი ყურადღებით; თქვენ თუ ხართ რამის მფლობელი? გადმოეცით, რას ფლობთ.

  • ისწავლეთ საკომუნიკაციო სიტყვები და ფრაზები; მათი გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები და ააგეთ დიალოგი:


აქედან გამომდინარეობს, რომ

შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ

ვიზიარებთ თქვენს მოსაზრებას

თქვენს მოსაზრებას ვერ გავიაზიარებ

თქვენი პოზიცია გასაგებია

შეაერთეთ კითხვებთან სწორი პასუხები

შეარჩიეთ და ჩასვით სათანადო სიტყვა